1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 2. In geval van eenzijdige opzegging van deze overeenkomst, is de opzegger een forfaitaire annulatievergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de totale prijs.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.
 4. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 5. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.
 6. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 7. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.
 8. Wanneer wij ten gevolge van overmacht (staking, lock-out, e.d.) niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 9. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 10. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de levering en bovendien voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 11. Het protest tegen de factuur dient bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum, met vermelding van de datum en het nummer van de factuur.
 12. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
 13. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het factuurbedrag (met minimum van 25 €). Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 14. 14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van het arrondissement Dendermonde, of desgevallend de vrederechter te Wetteren bevoegd.

Partijen komen voorts overeen dat exclusief Belgisch recht op deze overeenkomst van toepassing is.